Tongue twister là gì

a sentence or phrase that is intended khổng lồ be difficult khổng lồ say, especially when repeated quickly & often:

Bạn đang xem: Tongue twister là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú vuialo.net.Học các tự bạn cần tiếp xúc một biện pháp sáng sủa.


On the other hand, for an untrained speaker, a word or phrase can often be something of a tongue-twister or a shibboleth.
Traditionally, consonance has been used to emphakích thước or imitate a sound in formal poetry but is often used in modern days khổng lồ create a tongue-twister effect.
They want something more certain & more convincing to a jury than inability khổng lồ walk chalk lines or say tongue-twisters.
Storytelling could & does occur in many different forms: gossip, games, nhảy đầm, & the reciting of riddles, tongue-twisters, nursery-rhymes, harp-stanzas, folk-songs and ballads.
There are beginner và grammar courses, vocabulary lessons, as well as courses with tongue-twisters, sayings and songs.
Some tongue-twisters produce results which are humorous (or humorously vulgar) when they are mispronounced, while others simply rely on the confusion và mistakes of the speaker for their amusement value.
Các cách nhìn của những ví dụ ko diễn tả ý kiến của các chỉnh sửa viên vuialo.net vuialo.net hoặc của vuialo.net University Press tuyệt của những đơn vị cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Mở 2 File Excel Riêng Biệt Khác Nhau, Để Dùng Được 2 File Excel Trên Dekstop

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vuialo.net English vuialo.net University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語