Tired of là gì

75 kết cấu với các trường đoản cú phổ biến trong giờ anh rộng rãi

1. 75 cấu trúc với cụm tự thường dùng trong Tiếng Anh phổ thông1. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + lớn do something (thừa....làm cho ai làm những gì...)e.g.1 This structure is too easy for you lớn rethành viên.e.g.2: He ran too fast for me to lớn follow.2. S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... mang lại nỗi cơ mà...), e.g.1: This box is so heavy that I cannottake it.e.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything.3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá... cho nỗi mà...)e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it.e.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to bởi something. (Đủ... mang đến ai đó làm gì...)e.g.1: She is old enough to lớn get married.e.g.2: They are intelligent enough for me khổng lồ teach them English.5. Have/ get + something + done (past participle) (nhờ ai hoặc thuê ai làm những gì...)e.g.1: I had my hair cut yesterday.e.g.2: I’d lượt thích lớn have my shoes repaired.6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +lớn bởi something (đã đến lúc ai đóyêu cầu làm cái gi...)e.g.1: It is time you had a shower.e.g.2: It’s time for me to ask all of you for this question.7. It + takes/took+ someone + amount of time + khổng lồ vày something (làm cái gi...


Bạn đang xem: Tired of là gì


Xem thêm: Cách Khắc Phục Màn Hình Bị Nháy Liên Tục, Màn Hình Bị Nhấp Nháy Và Các Cách Khắc Phục

mất bao nhiêu thời gian...)e.g.1: It takes me 5 minutes khổng lồ get khổng lồ school.e.g.2: It took hyên 10 minutes khổng lồ vì chưng this exercise yesterday.8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn uống cản ai/cái gì... ko làm những gì..)9. S + find+ it+ adj to do something (thấy ... để gia công gì...)e.g.1: I find it very difficult to learn about English.e.g.2: They found it easy to lớn overcome that problem.10. To prefer + Noun/ V-ing + lớn + N/ V-ing. (Thích loại gì/làm cái gi rộng dòng gì/ làm gìe.g.1: I prefer dog to lớn mèo.e.g.2: I prefer reading books lớn watching TV.11. Would rather + V (infinitive) + than + V (infinitive) (ham mê làm gì hơn có tác dụng gìe.g.1: She would play games than read books.e.g.2: I’d rather learn English than learn Biology.12. To be/get Used lớn + V-ing (thân quen làm cho gì)e.g.1: I am used khổng lồ eating with chopsticks.13. Used to + V (infinitive) (Thường làm gì vào qk cùng hiện giờ ko có tác dụng nữa)e.g.1: I used lớn go fishing with my friend when I was young.e.g.2: She used khổng lồ smoke 10 cigarettes a day.14. To be amazed at = lớn be surprised at + N/V-ing: kinh ngạc về....15. To be angry at + N/V-ing: tức giận về16. to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về.../ kém nhẹm về...
*Xem thêm: Tra Từ Đồng Nghĩa Tiếng Anh Sách Từ Đồng Nghĩa Trong Tiếng Anh

The Ministry of Comtháng Sense: How lớn Eliminate Bureaucratic Red Tape, Bad Excuses, & Corporate BS Martin Lindstrom