Rush time là gì

the busy part of the day when towns và cities are crowded, either in the morning when people are travelling khổng lồ work, or in the evening when people are travelling home:


Bạn đang xem: Rush time là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ vuialo.net.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


one of the busy parts of the day, either when people are traveling to lớn work in the morning or when they are traveling trang chính from work in the evening:
one of the very busy times of the day on roads, trains, etc., in the morning when people are travelling khổng lồ work và in the evening when people are going home:
The transport system has sufficient capathành phố on average but intermittently experiences rush hour complications.
It was right around five-thirty, it was rush hour, and the platform was really crowded - almost impossible khổng lồ move.
For example, it is common sense that families with children in the "rush hour of life" st& lớn benefit from a more relaxed view on the virtues of employment.
At every period throughout that rush hour there would still be a considerable number of people standing in those trains.
The rush hour demonstrates that daily, and evacuation information is not readily available to lớn the public.
There does not seem lớn be any rush hour, and there is huge unemployment, most of which seems khổng lồ be in the public sector.
Các ý kiến của các ví dụ không diễn đạt quan điểm của các chỉnh sửa viên vuialo.net vuialo.net hoặc của vuialo.net University Press hay của những công ty cấp giấy phép.


Xem thêm: Exact ( Hàm So Sánh Giá Trị Trong Excel, Chương 3: Toán Tử So Sánh Trong Excel

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vuialo.net English vuialo.net University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Not At All Nghĩa Là Gì? Cách Sử Dụng Cách Sử Dụng At All

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語