Police officer là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ vuialo.net.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một phương pháp tự tín.
Bạn đang xem: Police officer là gì

plural policemen us/pəˈlis·mən/ policewomen us/pəˈlisˌwɪm·ən/ ( male policeman, us/pəˈlis·mən/); ( female policewoman, us/pəˈlisˌwʊm·ən/)
We cannot think of the fleeing felon rule as the sản phẩm of a rational agreement for mutual benefit between police officer và fleeing suspect.
Some offences, such as resisting arrest, occur only in the presence of a police officer which ensures a 100% clearance rate.
Disclosure must be to an appropriate person, such as a senior colleague or police officer, & not lớn the press.
Apart from nouns with natural gender like "husband" và "wife", it is best khổng lồ use forms like "police officer" (rather than "policeman") and "flight attendant" (rather than "stewardess").
The now-cut meat was turned over lớn yet another two accomplices, a tiler and the second police officer, who used a second lorry to lớn distribute it.
To be sure, both are không lấy phí of blame, but only one of them (the police officer) is justified, whereas the other (the victim) is merely excused.
Under police discipline rules, a disciplinary hearing cannot proceed when a police officer retires before the hearing takes place.
Các quan điểm của những ví dụ không biểu hiện ý kiến của những biên tập viên vuialo.net vuialo.net hoặc của vuialo.net University Press hay của các bên cấp phép.


Xem thêm: Cách In Tất Cả Các Sheet Trong Excel Nhanh Và Đơn Giản Nhất, Cách In Một Hoặc Nhiều Sheet Trong Excel

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vuialo.net English vuialo.net University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Cách Mạng Công Nghệ 1.0 Là Gì, Thế Giới Đang Trong Cuộc Cách Mạng 4

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語