NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TIẾNG ANH LÀ GÌ

Cùng IES học tập giờ Anh chuyên ngành mang đến địa điểm hành thiết yếu nhân sự, đây là một giữa những địa điểm không thể không có trong mỗi công ty. Và có rất nhiều tự vựng chuyên ngành mà địa chỉ này liên tiếp áp dụng đặc biệt là lúc thao tác cho doanh nghiệp quốc tế hoặc công tynhân sự người quốc tế.

Từ vựng giờ Anh vào làm chủ nhân sự với tuyển dụng

HR - Human Resources: nguồn lực lượng lao động (nhân sự)

HR manager: trưởng chống nhân sự

Strategic human resource management (SHRM)/strəˈtiːʤɪk ˈhjuːmən rɪˈsɔːs ˈmænɪʤmənt/: Chiến lược quản trị nhân sự

Recruit /rɪˈkruːt/: Tuyển dụng

Headhunt /ˈhedhʌnt/: Tuyển dụng chức năng (snạp năng lượng đầu người)

Recruitment agency /rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsi/: công ty chúng tôi tuyển dụng

Vacancy /ˈveɪkənsi/: Vị trí trống, buộc phải tuyển chọn mới

Job advertisement /dʒɑˈædvəːtaɪzmənt/: Thông báo tuyển chọn dụng


Bạn đang xem: Nhân viên hành chính nhân sự tiếng anh là gì

*

Background kiểm tra /ˈbækɡraʊnd tʃek/: Việc xác minh báo cáo về ứng viên

Labor law /ˈleɪbɚ lɔː/: Luật lao động

Corporate culture /ˈkɔːpərɪt ˈkʌlʧə/: Vnạp năng lượng hóa doanh nghiệp

Organizational chart /ˌɔrɡənəˈzeɪʃənəl tʃɑːrt/: Mô hình tổ chức

Collective agreement /kəˈlektɪv əˈɡriːmənt/: Thỏa ước lao rượu cồn tập thể

Job applicant /dʒɑːb ˈæplɪkənt/: Người nộp solo xin việc

Interview /ˈɪntəvjuː/: Phư vấn

Candidate /ˈkændɪdət/: Ứng viên

Job title /dʒɑːbˈtaɪtl/: Chức danh công việc

Probation /proʊˈbeɪ.ʃən/: Thời gian test việc

Từ vựng tiếng Anh về các kĩ năng tuyển dụng

Selection criteria /sɪˈlekʃən kraɪˈtɪər i ə/: Các tiêu chí tuyển chọn chọn

Chip Core competence /kɔːrˈkɑːmpɪtəns/: Kỹ năng cần thiết yêu cầu

Soft skills /sɒft skɪls/: Kĩ năng mềm

Qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/: Năng lực, phđộ ẩm chất

Multitasking /ˈmʌltiˌtæskiŋ/: Khả năng có tác dụng nhiều bài toán cùng một thời gian (đa nhiệm)

Organizational skills /ɔːrɡənəˈzeɪʃənəl skɪls/: Khả năng tổ chức

Leadership /ˈliːdəʃɪp/: Khả năng dẫn dắt, lãnh đạo

Self-discipline /ˌselfˈdɪsɪplɪn/: Tính kỷ phép tắc (kỷ giải pháp trường đoản cú giác)

Teamwork /ˈtiːmwɜːk/: Kỹ năng làm việc nhóm

Honesty /ˈɑːnəsti/: Tính trung thực

Creativity /ˌkrieɪˈtɪvɪt̬i, ˌkriə-/: Óc sáng sủa tạo

Perseverance /ˌpəːsəˈvɪrəns/: Sự kiên trì

Patience /ˈpeɪʃəns/: Tính kiên nhẫn

Innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/: Sự đổi mới (mang tính thực tiễn)

Business sense /ˈbɪznɪs sens/: Am phát âm, bao gồm chất xám gớm doanh

Enthusiasm /ɪnˈθuːziæzəm/: Sự hăng hái, thân mật (cùng với công việc)

Từ vựng tiếng Anh về hồ sơ tuyển dụng

Curriculum vitae /kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ/: Sơ yếu ớt lý lịch

Competency protệp tin /ˈkɑːmpɪtənđam mê ˈproʊfaɪl/: Hồ sơ kỹ năng

Job mô tả tìm kiếm /dʒɑːb dɪˈskrɪpʃən/: Bản biểu thị công việc

Application size /ˌæplɪˈkeɪʃən fɔːrm/: Form chủng loại lên tiếng nhân sự khi xin việc

Application letter /ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n ˈlɛtə/: Thỏng xin việc

Medical certificate /ˈmedɪkəl səˈtɪfɪkət/: Giấy đi khám mức độ khỏe

Criminal record /ˈkrɪmɪnəl rɪˈkɔːrd/: Lý kế hoạch tứ pháp

Diploma /dɪˈpləʊmə/: Bằng cấp

Offer letter /ˈɒfə ˈlɛtə/: Thư mời thao tác (sau thời điểm rộp vấn)


Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Trú Quán Là Gì Nghĩa Của Từ Trú Quán Là Gì

*

Disciplinary procedure /ˈdɪsəplɪneri prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình cách xử trí kỷ luật

Direct labor /dɪˈrektˈleɪbə/: Lực lượng lao hễ trực tiếp

Compassionate leave /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ việc lúc có người thân vào gia đình mất

Career ladder /kəˈrɪərˈlædər/: Nấc thang sự nghiệp

Employee relations /ˌemplɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ giữa nhân viên với cung cấp trên quản ngại lý

Disciplinary hearing /ˈdɪsəplɪneri ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

Employee termination /ˌemplɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự sa thải nhân viên

Annual leave /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phxay năm

Discipline /ˈdɪsəplɪn/: Nề nếp, kỷ cưng cửng, kỷ luật

Disciplinary action /ˈdɪsəplɪneri ˈækʃən/: Hình thức kỷ luậtConflict of interest /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪntərəst/: Xung bất chợt lợi ích

Employee rights /ˌemplɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền thích hợp pháp của nhân viên

Labor contract /ˈkɒntræktˈleɪbə/: Hợp đồng lao động

Paternity leave /pəˈtɜːnəti liːv/: Nghỉ sinh con

Rostered day off /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ bù

Maternity leave /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ thai sản

Siông xã leave /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

Paid leave /peɪd liːv/: Nghỉ phxay hưởng lương

Unpaid leave sầu /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phxay ko lương

Timesheet /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chấm côngRotation /rəʊˈteɪʃən/: Công bài toán theo ca

Từ vựng tiếng Anh về lương cùng phúc lợi buôn bản hội

Pension fund /ˈpenʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

Seniority /siːˈnjɔːrət̬i/: Thâm niên

Starting salary /stɑːtɪŋ ˈsæləri/: Lương khởi điểm

National minimum wage /ˈnæʃənəl ˈmɪnɪməm weɪdʒ/: Mức lương tối thiểu

Base salary /ˈbeɪsɪkˈsæləri/: Lương cơ bản

Pay scale /peɪ skeɪ /: Bậc lương

Average salary /ˈævərɪdʒ ˈsæləri/: Lương trung bình

Wage bill /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Wage /weɪdʒ/: Tiền công

Payroll /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

Salary /ˈsæləri/: Tiền lương

Bonus /ˈbəʊnəs/: Thưởng


*

Performance bonus – /pəˈfɔːrməns ˈbəʊnəs/: Thưởng trọn theo hiệu suất

Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔːrəns/: Bảo hiểm y tế

Social insurance /ˈsoʊʃəl ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm xã hội

Overtime /ˈoʊvəaɪm/: Thời gian có tác dụng thêm tiếng, chi phí làm thêm giờ

Unemployment insurance /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm thất nghiệp

Personal income tax /ˈpɜːsnl ˈɪnkʌm tæks/: Thuế các khoản thu nhập cá thể 1 IES Education