Nghĩa của từ life, từ life là gì? (từ điển anh

If you believe in life after death, you believe that people continue lớn exist in some form after they die.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ life, từ life là gì? (từ điển anh


 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ vuialo.net.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một biện pháp lạc quan.

Xem thêm: Trung Tâm Tin Học Hành Chính Và Cntt, Avira Antivirus Pro 15 Full Key To 2020


I left trang chính at 16 khổng lồ see life (= have sầu different experiences with a lot of people in lots of places).
the chất lượng that makes people, animals, and plants different from objects, substances, và things that are dead:
In art, if you work from life, you paint, draw, etc. real people or objects, usually while they are in front of you rather than from memory:
especially in children"s games, one of the limited number of times that you can chiến bại, but still continue playing:
If you believe in life after death, you believe sầu that a person continues to lớn exist in some way after dying.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tính Phần Trăm Trên Excel Chi Tiết, Có Ví Dụ, Định Dạng Số Theo Tỷ Lệ Phần Trăm


If the maintenance continues at its current level, the useful life of the facility will be significantly shortened.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vuialo.net English vuialo.net University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message