Grinding machine là gì

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ vuialo.net.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tín.
Bạn đang xem: Grinding machine là gì

a long, thin roll (= a loaf of bread for one person) filled with meat or cheese, và often lettuce, tomatoes, etc.:
They may be good millers, turners or grinders, but they are seldom personnel managers or company secretaries.
I think that in the silica industries we get for workmen employed in hoa cương quarries 5.7 và 15.2 for grinders.
They have sầu left the monkeys khổng lồ try to defover the indefensible while the organ grinders are safely abed.
The scheme needs to lớn be expanded & ought to include pulmonary diseases, which affect grinders intensely.
They also supplied a danh mục of some 100 machine tools, mainly capstans and other lathes, grinders & milling machines, which they would no longer need.
Các cách nhìn của các ví dụ không bộc lộ quan điểm của những biên tập viên vuialo.net vuialo.net hoặc của vuialo.net University Press tuyệt của những nhà cấp phép.
*Xem thêm: Download Corel Draw X3 Portable Vn, Download Coreldraw X6 Portable

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vuialo.net English vuialo.net University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Tattoo Là Gì? Ý Nghĩ Của Nó? Ghĩ Của Nó? Những Điều Cần Chú Ý Khi Xăm Hình Tattoo Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message