Giá thành tiếng anh là gì

*

Bạn đang xem: Giá thành tiếng anh là gì


Về vuialo.netCol leftCol rightTin tứcKế toánCol leftCol rightNgoại NgữCol leftCol rightTư vấn du họcCol-leftCol-rightGóc học tập viên

Xem thêm: Download Lumion 7 - Download Lumion Pro 7


Các thuật ngữ tiếng anh trong kế toán thù tài chính

Đây là đông đảo từ giờ anh chuyên ngành kế toán tài chủ yếu đặc biệt quan trọng.

Sinh viên kế toán thù cần phải biết.

Break-even point: Điểm hòa vốn2. Business entity concept: Ngulặng tắc công ty lớn là một trong thực thể3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp4. Calls in arrear: Vốn hotline trả sau5. Capital: Vốn6. Authorized capital: Vốn điều lệ7. Called-up capital: Vốn đang gọi8. Capital expenditure: giá thành đầu tư9. Invested capital: Vốn đầu tư10. Issued capital: Vốn phát hành11. Uncalled capital: Vốn không gọi12. Working capital: Vốn lưu lại hễ (hoạt động)13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn đầu tư cổ phần14. Carriage: Chi tiêu vận chuyển15. Carriage inwards: Chi tiêu chuyển động hàng hóa mua16. Carriage outwards: túi tiền chuyên chở sản phẩm & hàng hóa bán17. Carrying cost: túi tiền bảo tồn mặt hàng lưu khoCash book: Sổ chi phí mặt19. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặttrăng tròn. Cash flow statement: Bảng so sánh lưu lại chuyển khoản mặt21. Category method: Phương thơm pháp chủng loại22. Cheques: Sec (bỏ ra phiếú)23. Cloông xã cards: Thẻ bnóng giờ24. Closing an account: Khóa một tài khoản25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản tkhô giòn toán27. Company accounts: Kế toán công ty28. Company Act 1985: Luật công ty năm 198529. Compensating errors: Lỗi tự triệt tiêu30. Concepts of accounting: Các chế độ kế toán31. Conservatism: Nguyên ổn tắc thận trọng32. Consistency: Nguyên ổn tắc nhất quán33. Control account: Tài khoản kiểm tra34. Conventions: Quy ước35. Conversion costs: Ngân sách chi tiêu chế biến36. Cost accumulation: Sự tập vừa lòng chi phí37. Cost application: Sự phân bổ đưa ra phí38. Cost concept: Nguyên tắc giá bán chi phí định kỳ sử39. Cost object: Đối tượng tính giá chỉ thành40. Cost of goods sold: Nguyên giá hàng bán41. Credit balance: Số dư có42. Credit note: Giấy báo có43. Credit transfer: Lệnh chi

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM44. Creditor: Chủ nợ45. Cumulative preference shares: Cổ phần khuyến mãi có tích lũy46. Current accounts: Tài khoản vãng lai47. Current assets: Tài sản lưu động48. Curent liabilities: Nợ nđính thêm hạn49. Current ratio: Hệ số lưu hoạt50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ51. Debenture interest: Lãi trái phiếu52. Debit note: Giấy báo Nợ53. Debtor: Con nợ54. Depletion: Sự hao cạn55. Depreciation: Khấu hao56. Causes of depreciation: Các nguyên nhân tính khấu hao57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín58. Nature of depreciation: Bản hóa học của khấu hao59. Provision for depreciation: Dự chống khấu hao60. Reducing balance method: Phương pháp giảm dần61. Straight-line method: Pmùi hương pháp đường thẳng62. Direct costs: giá thành trực tiếp63. Directors: Hội đồng cai quản trị64. Directors’ remuneration: Thù klặng thành viên Hội đồng quản lí trị65. Discounts: Chiết khấu66. Discounts allowed: Chiết khấu phân phối hàng67. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt68. Provision for discounts: Dự chống phân tách khấu69. Discounts received: Chiết khấu mua hàng70. Dishonored cheques: Sec bị tự chối71. Disposal of fixed assets: Thanh hao lý gia sản cầm cố định72. Dividends: Cổ tức73. Double entry rules: Các phương pháp cây bút tân oán kép74. Dual aspect concept: Nguim tắc ảnh hưởng kép75. Drawing: Rút vốn76. Equivalent units: Đơn vị tương đương77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị tương đương78. Errors: Sai sót79. Expenses prepaid: Chi phí trả trước80. Factory overhead expenses: Chi phí cai quản phân xưởng81. FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước82. Final accounts: Báo cáo quyết toán83. Finished goods: Thành phẩm

First call: Lần Gọi máy nhất85. Fixed assets: Tài sản vậy định86. Fixed capital: Vốn ráng định87. Fixed expenses: Định giá thành / Ngân sách chi tiêu vậy định88. General ledger: Sổ cái89. General reserve: Quỹ dự trữ chung90. Going concerns concept: Ngulặng tắc hoạt động thọ dài91. Goods stolen: Hàng bị đánh cắp92. Goodwill: Uy tín93. Gross loss: Lỗ gộp94. Gross profit: Lãi gộp95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá tầm giá kế hoạch sử97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết toán thù dạng văn bản T98. Impersonal accounts: Tài khoản giá thành thanh hao toán99. Imprest systems: Chế độ lâm thời ứng100. Income tax: Thuế thu nhập101. Increase in provision: Tăng dự phòng102. Indirect costs: Ngân sách chi tiêu con gián tiếp103. Installation cost: Chi tiêu lắp đặt, chạy thử104. Intangible assets: Tài sản vô hình105. Interpretation of accounts: Phân tích các report quyết toán106. Investments: Đầu tư107. Invoice: Hóa đơn

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI LỚN TUỔI108. Issue of shares: Phát hành cổ phần109. Issued nội dung capital: Vốn cổ phần phạt hành110. Job-order cost system: Hệ thống hạch tân oán ngân sách thêm vào theo công việc/ loạt sản phẩm111. Journal: Nhật ký kết chung112. Journal entries: Bút toán nhật ký113. Liabilities: Công nợ114. LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước115. Limited company: Cửa Hàng chúng tôi trách nhiệm hữu hạn116. Liquidity: Khả năng thanh hao toán thù bằng tiền khía cạnh (tính lỏng/ tính thanh hao khoản)117. Liquidity ratio: Hệ số tài năng tkhô cứng toán118. Long-term liabilities: Nợ dài hạn119. Loss: Lỗ120. Gross loss: Lỗ gộp121. Net loss: Lỗ ròng122. Machine hour method: Phương thơm pháp giờ máy123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất124. Mark-up: Tỷ suất lãi bên trên giá chỉ vốn125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá bán126. Matching expenses against revenue: Khế hợp ngân sách với thu nhập127. Materiality: Tính trọng yếu128. Materials: Ngulặng thiết bị liệu129. Money mesurement concept: Nguyên tắc thước đo bằng tiền130. Net assets: Tài sản thuần131. Net book value: Giá trị thuần132. Net realizable value: Giá trị thuần tiến hành được133. Nominal accounts: Tài khoản định danh134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp135. Notes lớn accounts: Ghi crúc của report quyết toán136. Objectivity: Tính khách hàng quan137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu138. Opening entries: Các cây bút tân oán bắt đầu doanh nghiệp139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ140. Operating gains: ROI trong hoạt động141. Ordinary shares: Cổ phần thường142. Original entry, errors: Lỗi tạo nên tự nhật ký143. Output in equivalent units: Lượng thành phầm tính theo đơn vị chức năng tương đương144. Overdraft: Nợ thấu chi145. Overhead application base: Tiêu thức phân chia ngân sách thống trị phân xưởng146. Overhead application rate: Hệ số phân bổ ngân sách quản lý phân xưởng147. Oversubscription of shares: Đăng ký kết CP quá mức148. Paid-up capital: Vốn đang góp149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá150. Periodic stock: Phương thơm pháp theo dõi tồn kho định kỳ151. Perpetual stock: Phương thơm pháp theo dõi và quan sát tồn kho liên tục152. Personal accounts: Tài khoản tkhô hanh toán153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

Physical deteration: Sự hao mòn trang bị chất156. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)157. Posting: Vào sổ tài khoản158. Predetermined application rate: Hệ số phân bổ ngân sách định trước159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi160. Cummulative sầu preference share: Cổ phần chiết khấu có tích lũy161. Non-cummulative preference share: Cổ phần khuyến mãi không tích lũy162. Preliminary expenses: Ngân sách khởi lập163. Prepaid expenses: Ngân sách trả trước164. Private company: Cửa Hàng chúng tôi tư nhân165. Profitability: Khả năng sinc lời166. Prime cost: Giá thành cơ bản167. Principle, error of: Lỗi định khoản168. Process cost system: Hệ thống hạch tân oán CPSX theo tiến trình công nghệ169. Product cost: Giá thành sản phẩm170. Production cost: Ngân sách chi tiêu sản xuất171. Profits: ROI, lãi172. Appropriation of profit: Phân pân hận lợi nhuận173. Gross profit: Lãi gộp174. Net profit: Lãi ròng175. Profit & loss account: Tài khoản kết quả