Dine in là gì

Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ vuialo.net.Học các từ bạn phải tiếp xúc một phương pháp tự tín.
Bạn đang xem: Dine in là gì

I never open a paper without seeing that he has lunched here & dined there, & whenever he has a meal he makes a speech.
We are giving special attention to lớn better welfare accommodation, và to lớn such things as staff refreshment rooms, dining room equipment & amenities.
The problems of dining facilities have been over-exaggerated, because students are barred from them at phối times.
Then there are dining room attendants, who will be employed under conditions which will not be notified to lớn them.
We need dining rooms, gymnasia & better sanitary facilities, and we need improved security to lớn defeat the ingenuity and resources of the determined criminal.
I know that now there are dining rooms where the men have sầu more comfort, and cubicles have been provided.
Các quan điểm của những ví dụ không biểu lộ quan điểm của những biên tập viên vuialo.net vuialo.net hoặc của vuialo.net University Press hay của các bên cấp giấy phép.
*

to lớn put flour, sugar, etc. through a sieve (= wire net shaped lượt thích a bowl) to break up large pieces

Về việc này


Xem thêm: Kick Back Là Gì ? (Từ Điển Anh Kickback / Tiền Cò

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vuialo.net English vuialo.net University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: " Reach Out Là Gì ? Reach Out (To Sb) Reach Out Nghĩa Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message