Danh từ của reduce

Cách phân tách cồn từ bỏ reduce rất dễ dàng, quý khách hàng nên nhớ 3 dạng làm việc bảng trước tiên để có thể chia động từ đó sống ngẫu nhiên thời như thế nào.Giờ các bạn xem cách phân tách chi tiết của động tự reduce sống bảng thứ 2 cụ thể rộng về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REDUCE

Nguim thể Động danh từ Phân từ II
to lớn reduce reducing reduced
Bảng phân tách cồn từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Bây Giờ đơn reduce reduce reduces reduce reduce reduce
Hiện tại tiếp diễn am reducing are reducing is reducing are reducing are reducing are reducing
Quá khứ đọng đơn reduced reduced reduced reduced reduced reduced
Quá khứ đọng tiếp diễn was reducing were reducing was reducing were reducing were reducing were reducing
Lúc Này trả thành have reduced have sầu reduced has reduced have sầu reduced have reduced have sầu reduced
Hiện tại xong tiếp diễn have been reducing have sầu been reducing has been reducing have sầu been reducing have been reducing have sầu been reducing
Quá khứ đọng hoàn thành had reduced had reduced had reduced had reduced had reduced had reduced
QK dứt Tiếp diễn had been reducing had been reducing had been reducing had been reducing had been reducing had been reducing
Tương Lai will reduce will reduce will reduce will reduce will reduce will reduce
TL Tiếp Diễn will be reducing will be reducing will be reducing will be reducing will be reducing will be reducing
Tương Lai hoàn thành will have sầu reduced will have sầu reduced will have sầu reduced will have sầu reduced will have sầu reduced will have reduced
TL HT Tiếp Diễn will have sầu been reducing will have sầu been reducing will have sầu been reducing will have sầu been reducing will have sầu been reducing will have sầu been reducing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reduce would reduce would reduce would reduce would reduce would reduce
Conditional Perfect would have reduced would have reduced would have sầu reduced would have reduced would have sầu reduced would have sầu reduced
Conditional Present Progressive would be reducing would be reducing would be reducing would be reducing would be reducing would be reducing
Conditional Perfect Progressive would have sầu been reducing would have been reducing would have been reducing would have sầu been reducing would have been reducing would have sầu been reducing
Present Subjunctive reduce reduce reduce reduce reduce reduce
Past Subjunctive reduced reduced reduced reduced reduced reduced
Past Perfect Subjunctive had reduced had reduced had reduced had reduced had reduced had reduced
Imperative reduce Let′s reduce reduce