Adjective clause là gì

Mệnh đề quan hệ giới tính (relative sầu clause) có cách gọi khác là mệnh đề tính ngữ (adjective clause) vày nó là một trong những mệnh đề prúc được dùng để làm bửa nghĩa mang lại danh từ bỏ đứng trước nó (tiền ngữ). Mệnh đề quan hệ tình dục được nối với mệnh đề thiết yếu vì chưng những đại từ quan hệ giới tính (relative sầu pronouns)Who, Whom, Which, Whose, Thathoặc những trạng tự tình dục (relative sầu adverbs)When, Where, Why.

Bạn đang xem: Adjective clause là gì

Mệnh đề quan hệ đứng tức thì sau danh trường đoản cú cơ mà nó té nghĩa.


1. Cách dùng đại tự quan hệ nam nữ với trạng từ dục tình vào mệnh đề dục tình.1.1. WHO:Wholà đại trường đoản cú quan hệ tình dục chỉ fan, lép vế danh từ chỉ fan để làm chủ ngữ (subject) hoặc tân ngữ (object) mang đến hễ từ lép vế nó.Ex:– The manwhois standing overthere is Mr. Pike. – That is the girlwhoI told you about.1.2. WHOM:Whomlà đại từ bỏ quan hệ tình dục chỉ người, đứng sau danh tự chỉ fan để làm tân ngữ (object) đến cồn tự lép vế nó.Ex:– The womanwhom /whoyou say yeaaterday is my aunt. – The boywhose/ whowe are looking for is Tom.Who/ whomlàm cho tân ngữ hoàn toàn có thể lược vấp ngã được vào mệnh đề quan hệ xác định (defining relative clause).Ex:– The womanyou saw yesterdayis my aunt – The boywe are looking foris Tom.1.3. WHICH:Whichlà đại từ bỏ quan hệ chỉ vật, che khuất danh từ bỏ chỉ đồ để quản lý ngữ (Subject) hoặc tân ngữ(object) mang lại hễ tự lép vế nó.Ex:– This is the bookwhichI lượt thích best. – The hatwhichis red is mine.Whichlàm tân ngữ hoàn toàn có thể lược quăng quật vào mệnh đề tình dục khẳng định (defining relative clause)..Ex:– This is the bookI like best.– The dressI bought yesterdayis very beuatiful.1.4. THAT:Thatlà đại từ quan hệ giới tính chỉ từ đầu đến chân lẫn thiết bị.Thatrất có thể được dùng cố chowho, whom, whichvào mệnh đề dục tình xác minh (dèining ralative sầu clause)Ex:– That is the bookthat/ whichI lượt thích best. – That is the bicyclethat/ whichbelongs to Tom. – My father is the personthat/ who(m)I admire most. – The womanthat/ wholived here before us is a novedanh sách.


Thatluôn luôn được sử dụng sau những chi phí tố hỗn hợp (gồm cả người lẫn vật), sau những đại từeveything, something, anything, all, little, much, morevà sau dạng so sánh duy nhất (superlative).Ex:– I can see a girl & her dogthatare running in the park. – She is the nicest womanthatI've sầu ever met.

1.5 .WHOSE:Whoselà đại tự dục tình chỉ thiết lập.

Xem thêm: To Pull Together Là Gì - Pull Together Có Nghĩa Là Gì

Whoseche khuất danh tự chỉ tín đồ hoặc đồ gia dụng và vậy cho tính từ bỏ mua trước danh từ bỏ.

Whoseluôn luôn đi kèm với cùng một danh trường đoản cú.

Ex:


- The boywhose bicycleyou borrowed yesterday is Tom. – John found a catwhose legwas broken.

1. 6. WHEN:Whenlà đại trường đoản cú tình dục chỉ thời hạn, thua cuộc danh từ bỏ chỉ fan hoặc đồ dùng cùng nạm đến tính trường đoản cú cài đặt trước danh từ bỏ chỉ thời gian. When được dùng thay mang lại at/on/ in which, then.Ex:– May Day is the daywhen(on which) people hold a meeting. – That was the timewhen(at which) he managed the company.1.7. WHERE:Wherelà trạng từ bỏ quan hệ tình dục chỉ nơi chốn, che khuất danh từ bỏ chỉ nơi chốn.Wheređược sử dụng thế choat/ in/ lớn which, there.Ex:– Do you know the countrywhere(in which) I was born? – Hanoi is the placewhereI like to come.1.8. WHY:Whylà trạng trường đoản cú quan hệ giới tính chỉ nguyên do, che khuất the reason.Whyđược sử dụng chũm chofor which.Ex:– Please tell me the reasonwhy(for which) you are so sad. – He told me the reasonwhyhe had been absent from class the day before.2. Phân nhiều loại mệnh đề quan hệ: Có 2 một số loại mệnh đề quan tiền hệ: mệnh đề quan hệ tình dục khẳng định (defining/ restrictive sầu relative sầu clause) và mệnh đề không xác minh (non-defining/ non-restrictive sầu relative sầu clause).2.1 Defining relative sầu clauses(mệnh đề quan hệ xác định) Đây là nhiều loại mệnh đề quan trọng bởi chi phí ngữ không khẳng định, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa.Ex:– The manwho keeps the school libraryis Mr Green. – That is the bookthat I like best.2.2. Non-defining relative clause(mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định) Đây là nhiều loại mệnh đề ko cần thiết do tiền ngữ đã được xác định, không tồn tại nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Mệnh đề dục tình không khẳng định được ngăn với mệnh đề chủ yếu bằng những vết phẩy. Trước danh từ bỏ thường có:this, that, these, those, my, his …hoặc tên riêng.Ex:– That man,whom you saw yesterday, is Mr Pike. – This is Mr Jones,who helped me last week. – Mary,whose sister I know, has won an Osoto. – Harry told me about his new job,which he's enjoying very much.

Lưu ý:Không được dùngTHATvào mệnh đề quan hệ tình dục ko xác minh (non-defining relative sầu clause).